Algemene reisvoorwaarden

Sea Travel Holidays - Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH organiseren geen reizen, maar bemiddelen tussen rederijen en passagiers met het doel passagiersaccommodatie te verhuren op vrachtschepen. Door de betreffende rederij wordt de reis georganiseerd.

Deze algemene reisvoorwaarden behoren bij de optie voor de reis en de bijbehorende opdrachtbevestiging. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging, wordt de optie geaccepteerd en bevestigt de passagier op de hoogte te zijn van het gestelde in de algemene reisvoorwaarden. Van als persoon 1 genoemde in de opdrachtbevestiging wordt verwacht dat tegelijk op dit formulier voorkomende personen op de hoogte zijn gesteld van de algemene reisvoorwaarden.

Aansprakelijkheid: De verstrekte route beschrijving zal zoveel mogelijk worden nagestreefd, maar de rederijen en/of eigenaren van de schepen behouden het recht te allen tijde hiervan af te wijken, de reis te annuleren, of de reis tussentijds te beëindigen indien onvoorziene omstandigheden of overmacht dit noodzakelijk maken.

Als de reis door de rederij wordt geannuleerd, worden de door de passagier reeds betaalde passagegelden onverwijld, zonder aftrek van kosten terug betaald (zie garantie). Sea Travel Holidays, Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH, de rederijen en/of de kapiteins van schepen zijn gerechtigd, zonder opgaaf van duidelijke reden iemand te weigeren haar/zijn schip te betreden. Sea Travel Holidays, Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH en de rederijen zijn niet aansprakelijk als tussentijds het schip onder andere vlag gaat varen en als officiers en bemanning van nationaliteit veranderen.

Sea Travel Holidays en Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan boord of aan de kwaliteit of kwantiteit van de verstrekte maaltijden. Sea Travel Holidays en Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH kunnen niet aansprakelijk gesteld worden door de passagier(s) als die door vertraging van het schip op enigerlei wijze kosten heeft (hebben) gemaakt of moeten maken door veranderde vertrek- en/of aankomst tijden.

Een ieder die betrokken is bij het verzorgen van de reizen zal alles in het werk stellen om de veiligheid van de passagier(s) optimaal te waarborgen, maar zij aanvaarden tijdens of na de reis geen enkele schadeclaim, van welke aard dan ook. De als persoon 1 genoemde in de opdrachtbevestiging, verklaart door ondertekening van deze opdrachtbevestiging mede namens de op dit formulier voorkomende personen, geen enkele aansprakelijkheid of verplichting tot schadeloosstelling te doen laten gelden ten opzichte van de eigenaar van het schip, zijn bemanning of Sea Travel Holidays en Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH, vanwege schade van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het verblijf aan boord of de reis.

Het afbreken van de reis: Het tussentijds vrijwillig afbreken van een reis door een passagier, binnen de geplande termijn van de reis, is geen reden tot restitutie te eisen van reeds betaalde passagegelden.

Verzekeringen: Het afsluiten van een reis-, ziekte-, ongevallen- en bagageverzekering wordt door iedere rederij verplicht gesteld. Een kopie, of bewijs hiervan dient de passagier voor vertrek te overleggen. Een ziektekostenverzekering met buitenlanddekking, eventueel met een aanvullende verzekering, zoals in uw ziektekostenverzekering is opgenomen, behoort in ieder geval tot de standaard reisbescheiden. Een deviatieverzekering kan alleen worden afgesloten door de rederij bij wie uw reis is geboekt. De deviatieverzekering is bindend en dekt de kosten van tijdverlies als een schip in geval van nood (de passagier betreffende) de dichts bijzijnde haven moet aanlopen of ervoor moet zorgen dat transport naar het vasteland moet worden geregeld.

Uitsluiting: Een uitsluiting van verdere reisdeelname kan plaatsvinden en door de kapitein worden bepaald wanneer de passagier zich aan boord of tijdens de reis aan wal schuldig maakt aan wangedrag of wanneer psychische of fysieke afwijkingen aantoonbaar zijn, dit mede ter bescherming van andere passagiers en bemanningsleden. In deze gevallen worden reeds betaalde passagegelden niet door de rederij gerestitueerd. Hiervoor gelden de door de passagier afgesloten verzekeringen.

Garantie: Door geen van de bij de reis betrokken bedrijven wordt garantie gegeven dat een reis ook doorgang zal vinden. Mocht de reis door een rederij worden afgelast, met of zonder opgave van duidelijke redenen, dan zullen de vooraf betaalde passagegelden worden gerestitueerd zonder aftrek van enige kosten. De rederij noch "Sea Travel Holidays" en "Frachtschiff-Touristik Zylmann GmbH" kunnen echter aansprakelijk gesteld worden voor vooraf gemaakte kosten ten behoeve van de reis.

Reisdocumenten: Paspoorten en identiteitskaarten dienen bij terugkeer in het land van vertrek/aankomst nog een geldigheidsduur te hebben van zes maanden.

Visa aanvragen dienen door de passagier zelf geregeld te worden bij de/het betreffende ambassade of consulaat. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de passagier.

Als de passagier onderweg problemen ondervindt omdat de reis documenten niet in orde zijn, kan hiervoor geen van de bij de reis betrokken ondernemingen verantwoordelijk worden gesteld en komen de hieruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de passagier.

Betalingen: Tegelijk met de boeking van een reis wordt een aanbetaling verlangd van 25% (afhankelijk van de rederij); het resterende passagebedrag dient 42 dagen voor de geplande vertrekdatum betaald te zijn.

Als een reis langer duurt dan is voorzien, om wat voor een reden dan ook, kunnen tijdens of na beëindiging van de reis de extra dagen in rekening worden gebracht. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling wordt de ingebreke gebleven passagier aansprakelijk gesteld voor het resterende- of totale bedrag van de in rekening gebrachte reissom met de daaraan verbonden gerechtelijke kosten voortvloeiende uit de incassering, alsmede de geldende vertragingsrente, te rekenen vanaf de vervaldatum.

Als u gebruikt maakt van Internet bankieren kan het zijn dat het adres gevraagd wordt van het hoofdkantoor, dat is: ABN-AMRO - DOBBE 12 - 8032 JV Zwolle - Holland. De eventuele kosten zijn voor rekening van de passagier.

Afwijkende betalingsvoorwaarden staan vermeld op de informatie van de door u aangevraagde reis. Als een boeking vier maanden voor de geplande vertrekdatum is geplaatst, heeft de rederij het recht de passageprijs te corrigeren, wanneer hier aanleiding voor is.

Als de passagier niet deelneemt aan één of meerdere maaltijden aan boord, volgt hiervoor geen restitutie. De passagier heeft niet het recht bij het maken van een dagtrip een lunchpakket te eisen.

Het aantal nachten aan boord is gelijk aan het aantal dagen die voor de geplande route berekend worden als prijs per persoon per dag.

Bij routewijzigingen kan een reis ook korter duren dan is gepland; restitutie van gemiste zeedagen worden over het algemeen niet vergoed. Als er tijdens de reis kosten moeten worden gemaakt door een betrokken onderneming om de passagier op het schip te bereiken, kunnen de eventuele kosten hiervan de passagier in rekening worden gebracht.

De opdrachtbevestiging: Als u de opdrachtbevestiging per e-mail hebt ontvangen en deze ook digitaal retourneert kan het voorkomen dat u deze niet kunt ondertekenen. Een ingevulde, gedateerde en niet ondertekende opdrachtbevestiging die digitaal wordt verstuurd is evengoed rechtsgeldig als een getekende opdracht, daar de overeenkomst zich in een pre-contractuele fase bevindt.

Annuleringen: De kosten van annulering treden in werking op de dag van ontvangst van de door de passagier verstrekte, gedateerde en ondertekende opdrachtbevestiging.

De administratiekosten bij annulering bedragen: € 50,00 tot € 100,00 per persoon.

De annuleringskosten bedragen:

Tot 120 dagen voor de geplande vertrek datum € 100
vanaf 119 - 60 dagen voor de geplande vertrek datum 12,5 % van de reissom - maar minimaal € 100,00
vanaf 59 - 30 dagen voor de geplande vertrek datum 50 % van de reissom
vanaf 29 - 7 dagen voor de geplande vertrek datum 65 % van de reissom
vanaf 7 dagen of later voor de geplande vertrek datum 95 % van de reissom
bij het niet verschijnen op de geplande vertrekdatum 100 % van de reissom


Afwijkende regelingen van de betreffende rederij worden aan de passagier bij de vervoersovereenkomst kenbaar gemaakt.

Zijn er meerdere personen geboekt en één of meerdere personen kunnen de reis niet meemaken, dan kan (kunnen) deze persoon (personen) vervangen worden. De administratiekosten hiervoor bedragen € 127,00 per persoon.Afwijkende regelingen van de betreffende rederij worden aan de passagier bij de vervoersovereenkomst kenbaar gemaakt.

Mocht een reis geannuleerd worden omdat de gevraagde doktersverklaring niet kan worden overlegd of dat een visum niet wordt verstrekt en u dus hiervan geen kopieën kunt verstrekken, dan treden bovenstaande voorwaarden in werking. De verzekeringsmaatschappijen verlangen dat u een annuleringsverzekering afsluit binnen één week na het boeken van de reis.

Drugs - wapens en explosieven: Als een passagier door vermeend in het bezit hebben van deze artikelen en in aanraking komt met douane of politieautoriteiten en/of de goede naam van het schip of de rederij in opspraak brengt kan uitsluiting van verdere deelname aan de reis of verblijf aan boord tengevolge hebben. Als door misdraging of in het bezit hebben van deze artikelen door politie of justitie de kapitein in hechtenis wordt genomen of het schip aan de ketting wordt gelegd, worden de kosten hiervan op de betreffende passagier verhaald.

Gezondheid: Bij passage van het Suez- en/of Panamakanaal zijn inentingen tegen cholera en gele koorts verplicht. Bij bezoek aan tropische gebieden zijn vaak inentingen en het volgen van een malariakuur verplicht. Ook andere inentingen of het volgen van een bepaalde kuur kunnen tijdelijk van toepassing zijn.

U kunt zich hiervan op de hoogte stellen bij de G.G.D. doch dient u de gestelde voorwaarden van de rederij op te volgen.

Voor aanvang van de reis dienen hiervan kopieën te worden verstrekt evenals een doktersverklaring als deze van toepassing is.

Calamiteiten: In het geval dat de kapitein van een schip het onverantwoordelijk acht dat u in verband met oorlogshandelingen, onlusten ter plaatse, bepaalde politieke ontwikkelingen of wegens het uitbreken van een epidemie, verbiedt om aan land te gaan of dat u het schip niet mag verlaten, dient u zijn beslissingen te respecteren. Restitutie kan niet worden verleend als een reis hierdoor anders verloopt dan aanvankelijk is gepland.

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn gedeponeerd bij:

De Kamer van Koophandel te Zwolle - Holland - nr. 51989360